Usługi BHP - Warszawa

Oferujemy Państwu następujące usługi bhp:

 

Stała obsługa i nadzór bhp

Jesteśmy przygotowani, aby zdjąć z Państwa barków wszystkie czynności związane z zarządzaniem BHP (bezpieczeństwem) w firmie. Oferujemy usługi bhp i nadzór bhp. Możemy także wesprzeć już istniejące struktury BHP tak, aby wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem były traktowane priorytetowo i z należytą starannością.

 

W celu realizacji zlecenia wyznaczamy pracownika, który jest bezpośrednim opiekunem Państwa Zakładu Pracy.

 

Osoba ta pozostaje w stałym kontakcie ze wskazanym przedstawicielem Państwa firmy. Specjalista firmy Gemmar przeprowadza okresowe kontrole warunków pracy, a podsumowanie tych działań przedstawia w postaci odpowiednich protokołów i notatek. Równocześnie opiekun odpowiada za realizację zadań przewidzianych dla służby bhp, uczestniczy aktywnie w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem pracy oraz doradza i odpowiada na zapytania z zakresu bhp. W przypadku konieczności przeprowadzenia audytu lub postępowania powypadkowego opiekun współpracuje z odpowiednim zespołem wyznaczonym z ramienia firmy Gemmar lub pracuje w zespole powołanym przez zleceniodawcę. 

 

W przypadku absencji chorobowej, urlopowej opiekuna wyznaczana jest osoba zastępująca. Jednocześnie zapewniamy bezpośredni kontakt z naszym biurem.

 

Nadzór nad działaniami osób realizujących zadania u Państwa, pełni w siedzibie naszej firmy specjalista w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy z dużym doświadczeniem praktycznym.

 

Schemat realizacji zadań z zakresu obsługi bhp wygląda następująco:

 

 obsluga model

 

W celu otrzymania indywidualnej oferty, dostosowanej do Państwa potrzeb zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

 

 

Stała obsługa bhp to w naszym rozumieniu realizacja wszystkich zadań służby bhp wynikających z Działu X Kodeksu Pracy, czyli między innymi:


1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – realizacji tego zadania gotowi jesteśmy podjąć się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Pracodawcy – niezależnie od ich lokalizacji na terenie Polski,


2)    bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,


3)    sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,


4)    udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,


5)    udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,


6)    zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,


7)    przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,


8)    udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


9)    opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,


10)    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,


11)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,


12)    doradztwo bhp w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,


13)    udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,


14)    doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,


15)    uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,


16)    inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


17)    kontrola i utrzymanie obiektu z godnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.


18)    szkolenia bhp przeprowadzane kompleksowo.

 

Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego

Nasza firma oferuje Państwu kompleksowe wykonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

 

Kluczowym działaniem na rzecz bezpieczeństwa jest ocena ryzyka zawodowego. Daje to podstawę do podejmowania decyzji dotyczących ewentualnej poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Analiza ryzyka może być przeprowadzona dla poszczególnych stanowisk pracy, instalacji, linii technologicznych.

Do najważniejszych celów przeprowadzenia oceny ryzyka należą:

 

 • ocena poziomu ryzyka istniejącego lub przewidywanego
 • poszukiwania najbardziej skutecznych sposobów zmniejszania ryzyka

 

Decyzje dotyczące przeprowadzenia analizy ryzyka powinno podejmować się w następujących przypadkach:

 

 • w przedsiębiorstwie nie przeprowadzono takiej analizy w okresie projektowania przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy.
 • w momencie zaistnienia zmian w strukturze funkcjonalnej przedsiębiorstwa lub jego części (zakup nowej maszyny lub urządzeń technologicznych)
 • gdy podjęto w przedsiębiorstwie decyzję o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w firmie lub na danym stanowisku pracy.
 • planowania uruchomienia w przedsiębiorstwie nowej linii technologicznej.

 

Po dokonaniu oceny ryzyka należy dokonać rozpoznania możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa poprzez:

 

 • zapobieganie zdarzeniom niepożądanym (prawidłowy stan techniczny maszyn i urządzeń; szkolenia pracowników w zakresie BHP)
 • przeciwdziałanie zagrożeniom
 • system ratownictwa medycznego i technicznego.

 

Podstawa prawna:

 

Kodeks Pracy Art. 226 § 2

PN - N -18001 - „System zarządzania bezpieczeństwem - wymagania"

PN - N -18002 - „Ogólne wytyczne do oceny ryzyka"

Audyty bhp i ochrona przeciwpożarowa

Oferowany przez Spółkę Gemmar Audyt BHP ma na celu sprawdzenie czy spełnione są minimalne wymogi Polskiego Prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dlatego też oparty jest na wytycznych kontrolnych stosowanych przez Państwowe organy nadzorczo – kontrolne, takie jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego.

Rozwiązanie takie pozwala na szybkie wskazanie podstawowych niezgodności i obszarów, gdzie należy sprecyzować dalsze działania kontrolne oraz zastosować w pierwszej kolejności akcje naprawcze.

 

Audyty realizowane przez firmę Gemmar składają się z czterech etapów:

 

Etap pierwszy:

 

 • Precyzyjne przygotowanie planu i zakresu audytu wraz z terminarzem czynności,

 

 • Przedstawienie planu do akceptacji.

 

Etap drugi:

 

 • Zapoznanie z Zakładem - przegląd organizacji i warunków pracy (spełnienie minimalnych wymogów technicznych między innymi takich jak wizualny stan infrastruktury budowlanej, organizacja komunikacji wewnątrzzakładowej – ruch kołowy, ruch pieszy, stan zabezpieczenia maszyn i urządzeń, ochrona przeciwpożarowa - audyt ppoż – drogi ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy itp.),

 

 • Wyrywkowa obserwacja procesu pracy na poszczególnych stanowiskach – stwierdzenie czy pracownicy respektują Przepisy o ochronie zdrowia i życia w trakcie wykonywania czynności służbowych,

 

 • Przegląd dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy – dokumentacja budowlana obiektu, Dokumentacja Techniczno Ruchowa maszyn i urządzeń, akta osobowe pracowników – sprawdzenie terminowości szkoleń bhp, badań lekarskich itp.

 

Etap trzeci:

 

 • Opracowanie podsumowania wizyty - raportu z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi bhp nie są spełnione,

 

 • Przekazanie raportu zleceniodawcy.

 

Etap czwarty:

 

 • Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu zbiorczego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze,

 

 • Spotkanie z klientem w celu omówienia raportu zbiorczego.

 

Usługi bhp realizujemy na obszarze całego kraju, natomiast siedziba firmy zlokalizowana jest w Warszawie.

 
Zaufali nam: Danone, Frito Lay, Whirlpool, Sharp, ExxonMobil, Statoil, MasterCard, Hotel Hilton, Hotel Jan III Sobieski, Hotel SAS Radisson, WSiP, Schindler, Olympus, Sanofi-Aventis, Euro 2012, Publicis, Leo Burnett, Hirsch, Solaris Laser, GE, Frigoglass, Szpital im. Orłowskiego, Anpharm, ERM, G-7, DHL, UOKiK, NSA, Blasc, Formika, Instytut Elektrotechniki, Szybka Kolej Miejska, Pepsico, Instytut Techniki Budowlanej, GDDKiA, Beeline Poland, Esselte, Tata Global Beverages, Starcom, Rządowe Centrum Legislacji, EGIS Polska Sp. z o.o., Ingersoll-Rand, VIGO System S.A.