Ochrona danych osobowych

Firma Gemmar Sp. z o. o. wypełniając obowiązek prawny, a także w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wprowadziła w życie z dniem 25 maja 2018 r. regulacje ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W ramach podjętych działań dokonaliśmy m. in. analizy ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych podczas podejmowanych przez nas działań. Wyniki analizy opracowane przez zespół powołany przez Prezesa naszej Spółki, w postaci dodatkowych zabezpieczeń, zostały wdrożone do stosowania. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych reguluje wewnątrzzakładowa Polityka Ochrony Danych Osobowych. Dokładamy wszelkiej staranności aby chronić Państwa dane osobowe, a dzięki temu chronimy Państwa prywatność.
Poniżej umieściliśmy informacje dotyczące ochrony danych osobowych dla wybranych grup osób, których dane przetwarzamy:

Informacja dla uczestników szkoleńInformujemy, że Gemmar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 lok. 510 działając na polecenie Pani(a) Pracodawcy, jako administratora danych osobowych, będzie przetwarzał podane dane osobowe w celu organizacji, realizacji szkolenia oraz jego dokumentowania. Podstawą działania jest umowa z Pani(a) Pracodawcą. Pani(a) dane osobowe w Gemmar Sp. z o. o. będą przechowywane przez okres 7 lat, chyba, że umowa z Pracodawcą stanowić będzie inaczej. Działając w ustaleniu z Pracodawcą posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem. Posiada Pani(-) także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Zakres podanych przez Panią(a) danych osobowych określony jest w przepisach regulujących sferę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązanie do podania danych osobowych może wynikać tylko z polecenia Pracodawcy. W przypadku ich nie podania przez Panią(a), do czasu otrzymania danych osobowych od Pracodawcy, proces szkolenia i jego dokumentowania będzie opóźniony i nie będzie mógł być w całości realizowany. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 
Informacja dla kontrahentówZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Gemmar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 lok. 510 . Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi księgowe na rzecz Gemmar Sp. z o. o. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
Informacja dla zleceniobiorcówZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Gemmar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 lok. 510 . Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi księgowe na rzecz Gemmar Sp. z o. o. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Szkolenia z zakresu podstaw ochrony danych osobowych

Zapraszamy na szkolenie z zakresu podstaw ochrony danych osobowych dla pracowników wszystkich firm i instytucji publicznych. Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez pracowników jest kluczową sprawą w prawidłowym funkcjonowaniu każdego zakładu pracy. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo m.in. czym są dane osobowe, jak je prawidłowo przetwarzać, kim jest ABI i ADO oraz jaką ponosi się odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych.

Oferujemy szkolenia w 2 formach:

1. Szkolenie e-learningowe w ramach samokształcenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników
Czas dostępu do szkolenia dla uczestników ustalany jest indywidualnie, np. na 1 tydzień
Każdy z uczestników otrzymuje login i hasło do platformy szkoleniowej
Platforma jest czynna całą dobę. Można logować się z każdego miejsca, gdzie jest dostęp do internetu
Po szkoleniu wystawione jest stosowne Zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników oraz od miejsca szkolenia.

2. Szkolenie stacjonarne dla grup zamkniętych w formie 3-godzinnego wykładu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników
Może odbyć się w siedzibie naszej firmy przy ul. Grójeckiej w Warszawie lub u Państwa w firmie
Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych
Po szkoleniu wystawiane jest stosowne zaświadczenie dla każdego uczestnika.

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników oraz od miejsca szkolenia.

AUDYT Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na początku listopada 2019 r. w Gemmar Sp. z o. o. odbył się audyt z zakresu ochrony danych osobowych. Audyt przeprowadzony został przez Pracodawcę zlecającego nam prowadzenie szkoleń bhp dla swoich pracowników. Odbył się on zgodnie z zapisami RODO. Bardzo dobre wyniki audytu, zadowalające Pracodawcę jako Administratora Danych pozwalają na dalsza organizację szkoleń przez Gemmar Sp. z o. o. Wyniki te są przejawem profesjonalnego podejścia do ochrony interesów naszych klientów.