Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP
Obsługa BHP
Usługi PPOŻ
Inne usługi

Szkolenia BHP prowadzone przez  Gemmar to gwarancja najwyższej jakości usług. Naszą firmę tworzą eksperci z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy przedmedycznej. Powierz swój biznes w odpowiednie ręce. Zamów wstępne lub okresowe szkolenie z zakresu BHP. 

Zapoznaj się z naszą ofertą. Nie czekaj i skorzystaj z naszych usług. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zadzwoń i umów się na spotkanie. 

Kto odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy?

Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca, ale także pracownicy. Dlatego do obowiązków pracodawcy należy zarówno stworzenie odpowiednich warunków pracy, jak i zapewnienie szkoleń swoim pracownikom. Ponadto pracodawca winien zapewnić instruktaż i instrukcje bezpiecznych zachowań.

Do obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należą m.ni.:

 • przeprowadzanie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP,

 • zaznajamianie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac,

 • wydawanie szczegółowych instruktaży i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy,

 • dostarczanie pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz informowanie o sposobach posługiwania się nimi,

 • zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Należy wiedzieć!

W przypadku przyjmowania nowej osoby do pracy masz obowiązek zapewnić jej przeszkolenie w zakresie BHP. Kurs należy udokumentować i potwierdzić  na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Wyjątek!

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku kiedy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Obowiązkiem pracownika jest potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami BHP.

Ważne!

Pracodawca również powinien zostać przeszkolony w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Jeśli pracownik nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także nie zna przepisów oraz zasad BHP nie może zostać dopuszczony do pracy.

Szkolenia BHP – prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika

Szkolenia BHP wstępne i okresowe dotyczące BHP zapewnia pracodawca. Odbywają się one na koszt pracodawcy w godzinach pracy pracownika.

Ponadto:

 • w przypadku braku wdrożenia odpowiednich zasad BHP w firmie, pracodawca może być ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Karę poniesie ten, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • poważne naruszenie przepisów lub zasad BHP przez pracownika może być powodem rozwiązania z pracownikiem umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,

 • jeśli jako pracodawca zaniedbasz obowiązki BHP, pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy.

Centrum szkoleniowe BHP Gemmar – wstępne kursy BHP Warszawa

Szkolenie wstępne BHP jest przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik potwierdza odbycie szkolenia wstępnego BHP na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach osobowych. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak wyglądają szkolenia wstępne BHP Warszawa?

Ośrodek szkolenia BHP Gemmar oferuje szeroki wachlarz szkoleń wstępnych. Zakres i tematyka kursów, jak również dobór materiałów szkoleniowych różnią się w zależności od branży i potrzeb klienta.

Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Instruktaż ogólny, który jest częścią szkolenia wstępnego BHP, ma zapewnić znajomość podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w Kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny, przed dopuszczeniem do pracy, dotyczy nowozatrudnionych pracowników, studentów odbywających praktykę, a także uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy to szczegółowe zapoznanie się z:

 • czynnikami środowiska pracy (wszystkimi występującymi na danym stanowisku, mogącymi prowadzić do wypadków w pracy lub chorób zawodowych: niebezpiecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi i psychospołecznymi) występującymi na stanowiskach pracy,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku dotyczy pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa wyżej oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach pracy, to odbywa instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Szkolenia wstępne BHP Warszawa – przez jaki okres są ważne?

Zgodnie z prawem szkolenie wstępne BHP jest ważne przez rok od dnia rozpoczęcia pracy lub pół roku w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych. Szkolenia wstępne są niezwykle ważne, ponieważ zaznajamiają pracownika z zasadami (tymi ogólnymi oraz typowymi dla branży) panującymi w miejscu pracy, które dbają o bezpieczeństwo całego zespołu.

Szkolenia BHP – jakie uprawnienia posiadają nasi specjaliści? 

Zarówno szkolenia wstępne BHP, jak i szkolenia okresowe BHP przeprowadzane są przez osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie – nie tylko w prowadzeniu tego typu kursów, ale co najważniejsze, mają za sobą praktykę zawodową oraz szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawa BHP. 

W zależności od profilu firmy, dla której prowadzimy szkolenia BHP, przebieg kursu może wyglądać nieco inaczej. Zależy to od branży i jej charakterystyki. Stąd też każdy z naszych szkoleniowców dobierany jest indywidualnie.

Szkolenia okresowe BHP Warszawa

Celem szkoleń okresowych BHP jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy pracownika w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawienie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w tym zakresie. Szkolenia te według wymogów prawa są obowiązkowo powtarzane w czasie trwania zatrudnienia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie okresowe Warszawa?

Okresowe szkolenia BHP przeznaczone są dla:

 • pracodawcy, kierowników, mistrzów i brygadzistów,

 • pracowników na stanowiskach robotniczych,

 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,

 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wykonujące zadania tej służby,

 • pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • innych pracowników, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Kiedy powinno odbyć się szkolenie okresowe BHP?

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści, powinni odbyć w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Pozostali pracownicy w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Kto organizuje szkolenie okresowe BHP? 

Szkolenie okresowe może być zorganizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, szkołę ponadpodstawową,

 • podmiot z systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

 • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co po szkoleniu okresowym z zakresu BHP?

Szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Potwierdzeniem, o którym mowa, jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców?

Częstotliwość okresowego szkolenia BHP jest uzależniona od rodzaju i warunków wykonywania pracy. Biorąc to pod uwagę kursy BHP przeprowadzane są:

 • co najmniej raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,

 • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

 • raz na 5 lat – dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji; pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby; pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz pracowników, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP,

 • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Ile kosztują szkolenia BHP Warszawa? Cena

W Gemmar każdy z naszych usługobiorców otrzymuje od nas indywidualną wycenę obejmującą zakres oraz rodzaj szkolenia BHP. Koszt usługi zależy od tego, na który z wariantów zdecyduje się nasz klient:

 • szkolenia wstępne BHP,

 • szkolenia okresowe BHP,

 • kursy BHP w Warszawie lub w placówce znajdującej się poza nią,

 • szkolenia BHP w trybie stacjonarnym lub online,

 • usługi dodatkowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ceny, zapraszamy do kontaktu mailowego, za pośrednictwem formularza online lub telefonicznego – wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt

Ośrodek szkolenia BHP Gemmar – dlaczego warto zdecydować się na kursy BHP Warszawa?

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszych szkoleń przeprowadzanych przez wyspecjalizowaną kadrę Gemmar. Dobrze wiemy, w jaki sposób zwrócić uwagę Twoich pracowników. Odpowiednie metody przekazywania wiedzy dają szansę na zapamiętanie wielu cennych informacji – a o to właśnie chodzi podczas szkolenia wstępnego. Kursy możemy dobrać indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu lub dopasować je do potrzeb i oczekiwań klienta. 

Firma szkoleniowa BHP Gemmar zajmuje się przeprowadzaniem kursów okresowych BHP, które są niezbędne w zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy. Nasza spółka posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług BHP. Na bieżąco monitorujemy zmiany zachodzące w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu możemy realizować nasze usługi na najwyższym możliwym poziomie – nie tylko okresowe szkolenia z zakresu BHP, ale także szkolenia wstępne, szkolenia PPOŻ. W ramach naszej działalności organizujemy także ćwiczenia ewakuacyjne.

Szkolenie BHP Warszawa – z dojazdem do klienta, w siedzibie Gemmar lub online

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy, a także u pracodawców w trybie stacjonarnym, w formie wideokonferencji lub w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. 

W zależności od potrzeb, szkolenia mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.

Obowiązkowe szkolenia okresowe BHP Warszawa – dlaczego są niezbędne?

Szkolenia okresowe według polskich przepisów są obowiązkowe dla każdego pracownika. Zdarza się, że pracownicy niezbyt chętnie podchodzą do obowiązku uczestnictwa w takim szkoleniu, jednak udział w nim ma wiele zalet. Pracownik może nie tylko odświeżyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także dokształcić się i poszerzyć nabyte dotychczas informacje. Szkolenie okresowe to dobry czas, aby zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami dla danej branży.

Szkolenia BHP – kto nie musi przechodzić szkolenia okresowego BHP?

Ze szkolenia okresowego można zwolnić osoby, które:

 • przedstawią aktualne zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia okresowego w okresie ważności ostatniego szkolenia u innego pracodawcy,

 • w terminie wskazanym powyżej odbyły szkolenie okresowe wymagane dla osób zatrudnionych na stanowiskach należących do innej grupy stanowisk, jeżeli zakres tematyczny programu szkolenia na stanowisku dotychczasowym odpowiada programowi szkolenia obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Jak wyglądają kursy BHP z Gemmar?

Prowadzący przygotowuje dla uczestników szkolenia prezentację lub inne pomoce naukowe, które ułatwiają przyswajanie wiedzy. Z tego powodu prowadzący powinien mieć odpowiednie wykształcenie – kierunkowe lub chociaż ukończony kurs.

Wybierz szkolenia okresowe BHP prowadzone przez specjalistów Gemmar. Wybierając naszą firmę otrzymujesz gwarancję najwyższej jakości usług. Nie czekaj i wybierz doświadczony zespół z wieloletnim stażem. 

W celu uzyskania informacji oraz indywidualnej wyceny, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@gemmar.com.pl

Szkolenia BHP Warszawa

Zapytaj o: Szkolenia BHP Warszawa