Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

 

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, są zobowiązani zapewnić i wdrażyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

 

Oferujemy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu przez wysokiej klasy specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej - magistrów inżynierów pożarnictwa. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykonywane przez naszych specjalistów są w pełni zgodne z wymaganiami stawianymi przez nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).


Instrukcja przez nas opracowana zawiera plany obiektów (format A3), obejmujące ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 

 • powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji budynku,
 •  

 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 •  

 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 •  

 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 •  

 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 •  

 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 •  

 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 •  

 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 •  

 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 •  

 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 •  

 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 •  

 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
 •  

 

W ramach usługi wykonujemy plany ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego do umieszczenia na drogach ewakuacyjnych.

 

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać poddana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Powyższe wymagania dot. danych graficznych wprowadzone zostały w znowelizowanej wersji rozporządzenia. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, które są obecnie aktualizowane powinny spełaniać nowe wymagania.

 

Aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dostosowując je do nowych uregulowań prawnych.

 
Zaufali nam: Danone, Frito Lay, Whirlpool, Sharp, ExxonMobil, Statoil, MasterCard, Hotel Hilton, Hotel Jan III Sobieski, Hotel SAS Radisson, WSiP, Schindler, Olympus, Sanofi-Aventis, Euro 2012, Publicis, Leo Burnett, Hirsch, Solaris Laser, GE, Frigoglass, Szpital im. Orłowskiego, Anpharm, ERM, G-7, DHL, UOKiK, NSA, Blasc, Formika, Instytut Elektrotechniki, Szybka Kolej Miejska, Pepsico, Instytut Techniki Budowlanej, GDDKiA, Beeline Poland, Esselte, Tata Global Beverages, Starcom, Rządowe Centrum Legislacji, EGIS Polska Sp. z o.o., Ingersoll-Rand, VIGO System S.A.