Usługi bhp Kodeks Pracy


1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – realizacji tego zadania gotowi jesteśmy podjąć się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Pracodawcy – niezależnie od ich lokalizacji na terenie Polski,


2)    bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,


3)    sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,


4)    udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,


5)    udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,


6)    zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,


7)    przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,


8)    udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


9)    opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,


10)    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,


11)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,


12)    doradztwo bhp w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,


13)    udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,


14)    doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,


15)    uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,


16)    inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


17)    kontrola i utrzymanie obiektu z godnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.


18)    szkolenia bhp przeprowadzane kompleksowo.

 
 
Zaufali nam: Danone, Frito Lay, Whirlpool, Sharp, ExxonMobil, Statoil, MasterCard, Hotel Hilton, Hotel Jan III Sobieski, Hotel SAS Radisson, WSiP, Schindler, Olympus, Sanofi-Aventis, Euro 2012, Publicis, Leo Burnett, Hirsch, Solaris Laser, GE, Frigoglass, Szpital im. Orłowskiego, Anpharm, ERM, G-7, DHL, UOKiK, NSA, Blasc, Formika, Instytut Elektrotechniki, Szybka Kolej Miejska, Pepsico, Instytut Techniki Budowlanej, GDDKiA, Beeline Poland, Esselte, Tata Global Beverages, Starcom, Rządowe Centrum Legislacji, EGIS Polska Sp. z o.o., Ingersoll-Rand, VIGO System S.A.