regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ BHP E-LEARNINGOWYCH ONLINE

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w szkoleniach online e -learningowych organizowanych przez Firmę Gemmar Sp. z o.o.

2. Szkolenia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa higieny pracy.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa

 

1. Uczestnikami szkoleń e-learningowych mogą być następujące osoby:

a. pracodawcy i kierownicy zakładów/firm,
b. pracownicy administracji,
c. pracownicy na stanowiskach inżynieryjno – technicznych

 

  § 3. Prawa i obowiązki uczestnika

   

  1. Uczestnik szkolenia musi posiadać umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej.

  2. Uczestnik szkolenia musi dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z systemem operacyjnym Microsoft Windows (98, 2000, XP, Vista), Linux (dowolny) z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox (wersja 1,5+), włączoną obsługę Cookie i JavaScript. Konieczne jest włączenie obsługi formatu Macromedia Flash (prezentacje) i Java (aplety).

  3. Uczestnik szkolenia po otrzymaniu hasła i loginu ma jeden tydzień na odbycie szkolenia.

  4. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane w formularzu rejestracji,

  5. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Spółki Gemmar o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz ograniczonym dostępie do szkoleń.

  6. Uczestnik jest zobowiązany do ochrony i nie udostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła,. 7. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków w szkoleniu na osoby trzecie.

   

  § 4. Organizacja szkolenia

   

  1. Zleceniodawca szkoleń w formie e-learningowej zobowiązuje się uiścić opłatę za wszystkich zgłoszonych członków.

  2. Czas przewidziany na ukończenie szkolenia wynosi jeden tydzień.

  3. Każdy dział zakończony jest serią pytań kontrolnych.

  4. Szkolenie kończy się egzaminem w formie elektronicznej.

  5. Test egzaminacyjny uważany jest za zaliczony przy min. 60% poprawnych odpowiedzi.

  6. Po zliczonym teście Organizator zajęć wystawia uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu właściwego dla uczestnika szkolenia.

  7. Uczestnikowi szkolenia, który nie zaliczył egzaminu końcowego w ciągu przeznaczonego czasu jednego tygodnia, zablokowane zostają login i hasło.

  8. W przypadku ponownego zlecenia szkolenia danego pracownika, opłata uiszczana jest po raz drugi.

   

  § 5. Ochrona praw autorskich

   

  1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na platformie szkoleniowej, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści.

  2. Wszelkie materiały szkoleniowe przeznaczone są na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie i publiczne odtwarzanie materiałów.

   

  § 6. Prawa i obowiązki organizującego szkolenie

   

  1. Organizator zobowiązuje się do:

  a. dostarczyć uczestnikowi potrzebne materiały dydaktyczne w odpowiednim czasie, zgodnie z harmonogramem szkolenia,
  b. udostępnić narzędzia do komunikacji synchronicznej i asynchronicznej między uczestnikami a wykładowcami w trakcie szkolenia,
  c. dopełnienia wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiej jakości materiałów edukacyjnych i ich aktualności.

   2. Login i hasło zostają zablokowane po zakończeniu szkolenia, lub po upływie czasu przeznaczonego na odbycie szkolenia tj. po okresie jednego tygodnia.

    

   § 7. Ochrona danych osobowych

    

   1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr z 2002 r, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poza 1204 z późniejszymi zmianami).

   2. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz zażądania ich usunięcia przez organizatora po ukończeniu szkolenia.

   3. Organizator przy transmisji danych osobowych stosować będzie środki techniczne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do danych.

    

   § 8. Postanowienia końcowe

    

   1. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia

   2. Spółka Gemmar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym poinformuje na swojej stronie www.gemmar.com.pl

    

    
   Zaufali nam: Danone, Frito Lay, Whirlpool, Sharp, ExxonMobil, Statoil, MasterCard, Hotel Hilton, Hotel Jan III Sobieski, Hotel SAS Radisson, WSiP, Schindler, Olympus, Sanofi-Aventis, Euro 2012, Publicis, Leo Burnett, Hirsch, Solaris Laser, GE, Frigoglass, Szpital im. Orłowskiego, Anpharm, ERM, G-7, DHL, UOKiK, NSA, Blasc, Formika, Instytut Elektrotechniki, Szybka Kolej Miejska, Pepsico, Instytut Techniki Budowlanej, GDDKiA, Beeline Poland, Esselte, Tata Global Beverages, Starcom, Rządowe Centrum Legislacji, EGIS Polska Sp. z o.o., Ingersoll-Rand, VIGO System S.A.